Otázka nájemného a záloh na služby

Obrázek autora článku

UlovDomov

1. 7. 2022

5 min

Titulní obrázek článku

V dnešní době se k nám dostává stále více a více dotazů ohledně úpravy nájmu a inkasa. Co spadá do inkasa, co už ne? Jak se může ve smlouvě dohodnout pronajímatel s nájemcem ohledně hrazení energií atp. Připravili jsme tedy pro vás s naší spolupracující advokátní kanceláří krátký souhrn, jak na to.

Nájem bytu v dnešní době upravuje zák. č. 89/2012, občanský zákoník. V praxi užívaná je zkratka NOZ.

Nájemné se obecně sjednává na jeden měsíc. Při sjednání výše nájemného existují dva postupy. Buď se sjednává nájemné pevnou částkou, a neujednají-li si strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis. Tímto předpisem je zákon č. 67/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, který je chápán jako zákon speciální k občanskému zákoníku a má tedy přednost i před občanským zákoníkem.

Standardně se při uzavření nájmu pronajímatel s nájemcem dohodnou, které ze záloh na služby hradí pronajímatel a které nájemce.

Mezi tyto služby patří:

  • vodné – je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.

  • stočné – je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.

  • ostatní energie – elektřina, plyn

  • ostatní výdaje – fond oprav, úklid, správa domu, odměna domovníka atp.

Zpravidla pod tzv. inkaso, které hradí k ceně faktického nájmu, spadají energie, vodné a stočné. Fond oprav a další hradí pronajímatel z ceny nájemného. Nicméně jak již bylo uvedeno výše, vždy záleží na konkrétní smlouvě o nájmu bytu, ve které toto má být jasně upraveno.

Jak postupovat při přepisu?

Jestliže strany smlouvy o nájmu bytu dohodnou přímo přepis odběrných je třeba, aby také pronajímatel, coby původní majitel, či předchozí nájemník nejprve ukončil svou smlouvu s dodavatelem. Bude-li nájemce přepis vyřizovat u stejného dodavatele, od jakého odebíral energie jeho předchůdce, pak dodavatel ukončí smlouvu se stávajícím odběratelem a uzavře novou s novým odběratelem souběžně.

Osobní účast původního odběratele v celém procesu není nutná – stačí, aby nájemník se svou žádostí o uzavření smlouvy dodal jím podepsanou žádost o ukončení smlouvy bez demontáže elektroměru/plynoměru a jeho plnou moc.

Výše záloh, které měsíčně nebo čtvrtletně platí nájemce by měla odpovídat celkové roční spotřebě. Minimalizuje se tak nepříjemná situace, kdy na odběrném místě vzniká nedoplatek, třeba ve výši několik tisíc korun. Na druhou stranu, příliš vysoké zálohy mohou neúměrně zatížit rodinný rozpočet, i když přeplatek je vždy příjemnější než dlužná částka.

Skutečnou výši nákladů a vyúčtování předepsaných a skutečně zaplacených záloh na jednotlivé položky doručí poskytovatel služeb (vlastník domu či jednotky nebo společenství vlastníků) nájemci bytu nebo nebytového prostoru či vlastníkovi jednotky do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání se provede ve lhůtě do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci bytu nebo nebytového prostoru či vlastníkovi jednotky.

Zákon o službách ukládá poskytovateli služeb povinnost, na základě písemné žádosti příjemce služeb, nejpozději do 5ti měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování. Případné námitky může příjemce služeb uplatnit v termínu daném tímto zákonem.

Závěrem tedy pro shrnutí.

Pronajímatel jako majitel bytu má povinnost přispívat na běžný chod domu dle stanov vlastníků jednotek. Jestli tyto náklady bude hradit z přijatého nájemného, nebo tuto svou povinnost převede na nájemníka do položky inkasa je čistě na dohodě obou stran. Ohledně energií (elektřina a plyn) je pravidlem, že tyto se buď přepíší na nájemce (viz postup výše), nebo  se ve smlouvě uvede jejich výše při převzetí bytu a nájemce zasílá zálohy pronajímateli. Ten poté provede na základě vyúčtování od poskytovatelů těchto energií vyúčtování nájemci a buď mu vrátí přeplatek, nebo ho vyzve k doplacení. Tento postup platí též při nastavení záloh na vodné a stočné, jelikož tyto hradí prvotně pronajímatel.

Podobné články