Poučení o zpracování osobních údajů

Jaké má UlovDomov.cz s.r.o. zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje pečlivě střežíme. Ať už jste náš klient, kterému poskytujeme služby, osoba propojená s klientem, nebo od nás pouze získáváte newsletter s tipy a novinkami o našich službách, přečtěte si prosíme pečlivě tyto zásady, a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.
Informace od nás můžete dostávat buď to pod naši značkou UlovDomov anebo Ideální Nájemce. Jsme členem skupiny Miton vedle projektů jako Slevomat, Rohlík.cz, Bonami či Twisto. Máme pobočky v Brně a v Praze a velký tým, který se stará o blaho našich klientů, podnájemníků a realitních kanceláří.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

 • kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje
 • jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo uchováváme,
 • jak chráníme vaše osobní údaje a data,
 • proč a jak používáme cookies,
 • a jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu ulovdomov.cz a ulovdomov.cz (dále jen Web) společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem: Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen UlovDomov) výhradně v mezích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen zákonné předpisy).

Účel zpracování, tedy proč

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a, a to buď z důvodu plnění na základě vaší objednávky (plnění smlouvy) nebo s ní související (služby Ideální nájemce, tj nacenění výše pronájmu, či zájem o podnájem/Prověření rizikovosti/Zpracování vyúčtování), anebo pokud jste si přihlásil/a odběr newsletteru či došlo k odsouhlasení marketingových cookies.

Plnění smlouvy (včetně jejího sjednání)

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud máte zájem o naše služby a uzavřeme spolu smlouvu. Jedná se o smlouvy produktu Ideální nájemce, tj nacenění výše pronájmu, či zájem o podnájem/Prověření rizikovosti/Zpracování vyúčtování či jiné plnění požadavků klientů dle objednávek; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými dodavateli výrobků a služeb. Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů Vyřizování vašich dotazů prostřednictvím Webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů za konkrétním účelem zpracování, budeme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat, dokud tento svůj souhlas neodvoláte. Jedná se o zasílání obchodních sdělení či newsletterů, zejména z oblasti nemovitostí a s tím související problematiky, a nabízení služeb prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek. Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů Vyřizování vašich dotazů prostřednictvím Webu.

Ochrana oprávněného zájmu

Ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webu, oborový monitoring služeb, zasílání informací o navazujících službách správce.

Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

Smlouvy produktu Ideální nájemce, tj nacenění výše pronájmu, či zájem o podnájem/Prověření rizikovosti/Zpracování vyúčtování či jiné plnění požadavků klientů dle objednávek.

Plnění zákonných povinností

v případě, kdy Vám poskytneme některé naše služby, může se stát, že následně budeme zpracovávat Vaše údaje z důvodů plnění zákonných povinností (daňové předpisy apod.).

Při objednávce služeb na Webu, nebo přihlášením odběru newsletteru, shromažďujeme vaše osobní údaje nebo jiné údaje a nadále je zpracováváme k uvedeným účelům v následujícím rozsahu:

Údaje subjektů údajů (rozsah)

jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů. Účelem bude vždy poskytnutí konkrétní služby.

e-mailová adresa

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů. Účelem bude vždy poskytnutí konkrétní služby.

telefonní číslo

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů. Účelem bude vždy poskytnutí konkrétní služby.

jakékoliv další informace týkající se smluvního partnera či třetích osob*

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

číslo bankovní karty

Plnění smlouvy

*Osobní údaje třetích osob: UlovDomov rovněž ve smyslu účelů zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny výše, bude zpracovávat osobní údaje třetích osob, zejména osobní údaje zákazníků klientů či dodavatelů UlovDomov, popř. jiné údaje, které UlovDomov obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, to výhradně za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Tyto osobní údaje budou vždy zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. UlovDomov bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu s klientem či dodavatelem, a dále je bude uchovávat nejpozději do 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Dále mohou být zpracovávány Vaše další kontaktní údaje Vámi poskytnuté a uvedené ve smlouvě

(výše uvedené dále jen jako „Osobní údaje“)

Účelem zpracování Osobních údajů je to, abychom vám mohli poskytnout nacenění služby, nezávazné nacenění služby nebo službu spočívající v produktu Ideální nájemce, tj nacenění výše pronájmu, či zájem o podnájem/Prověření rizikovosti/Zpracování vyúčtování, dále ochrana našich zájmů nebo zájmů našich klientů a dodavatelů souvisejících s poskytnutou služnou, a abychom vás mohli informovat o novinkách a našich službách a tyto služby Vám ve vylepšené podobě mohli v budoucnu nabídnout. K jiným účelům Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme, mimo našich spolupracovníků (vč. smluvních partnerů), kteří se podílejí na tom, aby naše služby byly ještě lepší, a kteří mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti.
Pokud se dále rozhodnete nevyužívat informací o novinkách souvisejících s naší činností a o našich službách, postačí nám poslat e-mail na adresu info@ulovdomov.cz s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali, anebo v zaslaném e-mailu odhlásit tento odběr.
Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Zároveň informace také informace získané prostřednictvím automatizovaných systémů shromažďujeme, uchováváme nebo využíváme ke tvorbě statistiky návštěvnosti webu a porovnávání s návštěvností jiných internetových stránek.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje a další informace uchováváme po dobu 10 let (pokud zákonné předpisy nepožadují více), případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Vaše práva k Osobním údajům jsou uvedena v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

UlovDomov zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

 • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
 • procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
 • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
 • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
 • naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou pravidelně školeni na ochranu osobních údajů a jsou vázáni mlčenlivostí;
 • všichni naši dodavatelé dodržují minimálně stejnou úroveň zabezpečení jako my a jsou vázáni povinností mlčenlivosti;
 • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení, bezpečnostní incident ohlásíme dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin ode dne jeho zjištění. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň zveřejníme oznámení o bezpečnostním incidentu na našich webových stránkách.

Používání 'Cookies' na Webu

Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. „Cookies“ slouží mimo jiné k rozlišování preferencí uživatelů Webu a k tomu, aby si o vás Web pamatoval určité informace při vaší další návštěvě. Pro nastavení Cookies anebo více informací o nich navštivte toto naše poučení [PŘÍDAT ODKAZ NA NASTAVENÍ COOKIES] Pokud si přejete zablokovat i tyto „cookies“ z Webu, můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům

Jako subjekt ochrany Osobních údajů máte právo:

 • na přístup k Osobním údajům a na informace (tj. právo požadovat informace o tom, zda UlovDomov zpracovává vaše údaje, a pokud je zpracovává, máte právo k nim získat přístup);
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů (pokud si myslíte, že o vás zpracováváme nepřesné či neúplné Osobní údaje, můžete požadovat jejich opravu či doplnění);
 • na výmaz (pokud o to požádáte, tak vymažeme Osobní údaje - jestliže:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • zpracování je protiprávní,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich Osobních údajů, nebo
  • odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy);
 • na omezení zpracování osobních údajů (pokud o to požádáte, znepřístupníme, dočasně odstraníme či provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon vámi uplatněného práva);
 • na přenositelnost údajů (které zpracováváme v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu, k třetímu subjektu, a tomuto vašemu požadavku máme právo nevyhovět, pokud by tímto byly nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);
 • vznést námitku (proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů UlovDomov – kdy pokud neprokážeme existenci oprávněného důvodu pro zpracování, zpracování bude na základě námitky bezodkladně ukončeno);

které můžete kdykoliv uplatnit.
Zároveň máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz, a to v případě, že máte za to, že bylo Vaše právo porušeno anebo obecně dochází k porušování práva na ochranu osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit u nás, na naši e-mailové adrese info@ulovdomov.cz

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat některé naše služby. Zároveň vás upozorňujeme na to, že pokud budou vaše žádosti podávány opakovaně nebo nedůvodně, mohou být z naší strany odmítnuty nebo bychom vám mohli naúčtovat poplatek, o jehož výši byste byli dopředu informováni.

Osobní údaje zpracovávají pouze naši zaměstnanci, spolupracovníci a dodavatelé, kteří se podílejí na tom, aby naše služby byly ještě lepší, a kteří mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Všechny tyto osoby zpracovávají Vaše osobní údaje pouze za výše vymezenými účely. Jiným osobám Vaše osobní údaje nepředáváme. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Dotazy ohledně ochrany Osobních údajů

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na info@ulovdomov.cz.
Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Nabývají platnosti 11.10.2021.