Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost UlovDomov.cz s.r.o. IČO 29300631, se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00, Brno.

Oznamovatel může učinit Oznámení především:

  • prostřednictvím e-mailu whistleblowing@ulovdomov.cz;
  • písemně prostřednictvím schránky umístěné u vchodu do budovy nebo zasláním poštou na adresu Společnosti – takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“;
  • telefonicky na tel. +420 771 299 061;
  • ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

Dotčené osoby, které mají informace o Podezřelé skutečnosti, mohou učinit Oznámení dle Směrnice Společnosti, a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. K Oznámením o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nesmí být využit oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, ale musí být takové oznámení učiněno prostřednictvím Finančního analytického úřadu.

Příslušnou osobou je Dominika Pivodová Lišková, e-mail whistleblowing@ulovdomov.cz, tel. +420 771 299 061. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká této Příslušné osoby či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Miroslava Kačerová, e-mail whistleblowing@idealninajemce.cz, tel. +420 775 778 195.

🚀 Čerstvé novinky