Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.

Společnost UlovDomov.cz s.r.o., se sídlem: Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, IČ: 29300631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C72444 (dále jen „Poskytovatel“), provozovna a kontaktní adresa: Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen „Kontaktní adresa“), je provozovatelem internetového serveru UlovDomov.cz (dále jen „Server“), dostupného na webové adrese www.ulovdomov.cz (dále jen „Služba“).

2.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele, Uživatelů a Objednatelů jednotlivých Služeb poskytovaných Poskytovatelem.

3.

Poskytovatel poskytuje Službu pomocí Serveru, kde poskytuje přístup k inzerci nabídky a poptávky pronájmu nemovitostí. Objednatel může na Server vkládat, spravovat a provádět další úkony, které nabízí Server. Přístup ke Službě je zpřístupněn všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet a to prostřednictvím Serveru.

4.

Objednatelem inzerce na Službě (dále jen „Objednatel“) je jakákoli fyzická, či právnická osoba, která splní podmínky registrace a zároveň je osobou oprávněnou s nemovitostí nakládat způsobem, který nabízí na stránkách Služby.

5.

Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakákoliv osoba, která splní podmínky registrace podle čl. 2 odst. 1. těchto Podmínek a pohybuje se na Serveru v režimu registrovaného uživatele (dále jen „Uživatel“).

6.

Pro Objednatele podléhá Služba dle rozhodnutí Poskytovatele úhradě, a to dle ceníku služeb umístěného na adrese (URL) http://www.ulovdomov.cz/cenik (dále jen „Ceník“).

7.

Nemovitostí se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí věc nemovitá, nacházející se na území České republiky nebo bytová jednotka či nebytový prostor, které nejsou věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu.

2. Registrace v serveru UlovDomov.cz

1.

Registrovat se může i návštěvník, který prozatím nehodlá využít Službu. Návštěvník se registruje na webové stránce, která přísluší k dané Službě. Na webové stránce je přesně popsán proces registrace. Takovýto návštěvník se poté na Serveru pohybuje v režimu registrovaného uživatele a považuje se na Uživatele.

2.

Objednatel může zadat libovolné množství inzerátů na stránkách Serveru po úspěšné předchozí registraci. Objednatel se povinně registruje v průběhu vkládání inzerátu, tj. při využívání Služby, na Server.

3.

Uživatel uvede při registraci svůj email a heslo. Poté může vyplnit v mojí vizitce své jméno a příjmení, povolání/školu, rok narození, možnost nejbližšího nastěhování, předpokládanou dobu pronájmu, jestli má dítě nebo zvíře. Mojí vizitku může objednatel připojit ke konverzaci s pronajímatelem nebo realitní kanceláří, kterou mu poskytuje Server. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem Uživatele.

4.

Registrací vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.

5.

Registrací vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to na dobu neurčitou.

6.

Po provedení registrace smí Objednatel pomocí stránek Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku a poptávku inzerátů.

7.

Objednatel se zavazuje, že veškeré údaje, uvedené při registraci, jsou pravdivé, úplné a aktuální a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

3. Další všeobecné podmínky inzerce

1.

Objednatel vkládá inzeráty v českém jazyce, přičemž respektuje spisovnáa gramatická pravidla.

2.

Objednatel se zavazuje, že je jediným a výlučným autorem textové a obrazové dokumentace, která je Poskytovateli služeb předávána za účelem zveřejnění této inzertní dokumentace. Dále se Objednatel zavazuje, že má plné oprávnění tuto dokumentaci Poskytovateli služeb předat, za účelem jejího zveřejnění.

3.

Objednatel prohlašuje, že za zveřejnění podkladů a dokumentů nese veškerou odpovědnost a zavazuje se sám vypořádat veškeré škody, které vzniknou v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení a budou případně uplatněny ze strany třetích osob. Případné nároky, jež Poskytovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel odškodní.

4.

Nahráním fotek uděluje Objednatel Poskytovateli právo jejich použití v reklamních kampaních a k jiným účelům v jakémkoli médiu, reprodukovat je nebo modifikovat.

4. Omezení odpovědnosti Poskytovatele

1.

Poskytovatel služby nenese žádnou zodpovědnost za zveřejněný obsah informací na webových stránkách Služby. Ať už se jedná o psaný text, fotografie nebo další data ze strany Uživatelů či Objednatelů. Odpovědnost za obsah těchto informací nese výhradně osoba, od které obsah takových informací pochází.

2.

Obsah webových stránek Služby má pouze informativní a nezávazný charakter.

5. Poplatky za inzerci

1.

Objednatel je povinen hradit poplatky za inzerci v souladu s Ceníkem.

2.

Platnost doby inzerátu je 30 dní, přičemž dnem je myšlen časový úsek od 00:00 do 24:00 hod. Inzerát pozbyde platnost vždy v 00:00 dne následujícího po dni, kdy přesáhne jeho doba platnosti tento limit.

3.

Poskytovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazené platby či při nemožnosti identifikace platby.

4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny v Ceníku alespoň 14 dnů před jejich účinností. V případě, nebude-li Objednatel souhlasit se změnou ceny, je oprávněn službu nadále nevyužívat. Dalším využíváním služby poté, vejdou-li změny ceny v účinnost, se má za to, že Objednatel se změnou ceny souhlasí.

5.

Objednatel tímto souhlasí, že pokud ze své vůle deaktivuje či smaže svůj inzerát, nebo pokud je mu inzerát deaktivován či smazán Poskytovatelem z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, nenáleží mu vrácení poměrné části ceny inzerátu v rozsahu zbytku objednané doby.

6. Nadstavbové služby

1.

Objednatel i Uživatel má možnost využít nadstavbové služby z nabídky Poskytovatele (dále pouze „Nadstavbové služby“). Za Nadstavbovou službu se dle těchto Podmínek považuje jakákoliv služba, která svým obsahem není službou inzertní.

2.

Nadstavbové služby podléhají úhradě dle aktuální cenové nabídky na stránkách Služby váznoucí se k příslušné Nadstavbové službě.

3.

Využitím Nadstavbové služby bere Objednatel i Uživatel na vědomí, že příslušná Nadstavbová služba prezentovaná na stránkách Služby má pouze informativní charakter a Poskytovatel si vyhrazuje právo na občasné výpadky funkčnosti Nadstavbové služby oproti běžnému stavu uváděnému na stránkách Služby.

4.

Poskytovatel zvláště nenese odpovědnost za situace spojené s Nadstavbovou službou, které nemůže Poskytovatel ovlivnit (primárně jednání třetích stran nespadajících do sféry vlivu Poskytovatele).

5.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky Nadstavbové služby a to i bez souhlasu Objednatele či Uživatele.

6.

Objednatel i Uživatel bere na vědomí, že využití Nadstavbových služeb a následky vyplývající z využití Nadstavbové služby je zcela na odpovědnosti Objednatele a Uživatele a nikoli na odpovědnosti Poskytovatele.

7.

Objednatel i Uživatel berou na vědomí, že v případě využití Nadstandartní služby, jež svým charakterem není jednorázová, vyhrazuje si Poskytovatel možnost automatického prodloužení využití služby o shodný časový úsek při shodných platebních podmínkách, jaké využil Objednatel či Uživatel při prvním využití služby. Toto prodloužení Nadstandartní služby může Objednatel i Uživatel kdykoli odmítnout zasláním písemného oznámení na emailovou adresu info@ulovdomov.cz.

8.

Objednatel i Uživatel berou na vědomí, že za využití Nadstavbových služeb není možná finanční refundace, i kdyby výsledek využití Nadstavbové služby nevedl k výsledku, ve který Objednatel či Uživatel doufal.

9.

Využití Nadstavbové služby nelze reklamovat.

7. Reklamace

1.

V případě pochybení na straně Poskytovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně. Objednatel reklamaci uplatní písemně e-mailem na info@ulovdomov.cz, nebo doporučeným dopisem na kontaktní adresu Poskytovatele.

2.

Reklamaci je nutno uplatnit do 14 dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil či mohl zjistit pochybení Poskytovatele. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Poskytovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.

3.

K reklamacím neobsahujícím označení vytčených chyb, nedostatků nebo po lhůtě 14 dní nebude přihlíženo.

4.

Pochybením na straně Poskytovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Objednatele, kromě plánovaných či krátkodobých výpadků serveru. Za pochybení je považováno, pokud server není dostupný po dobu více jak 12 hodin.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel neověřuje pravdivost Uživatelem či Objednatelem zadaných údajů.

2.

Poskytovatel není povinen inzerci archivovat.

3.

Poskytovatel Služby si vyhrazuje právo odmítnutí či smazání inzerce či jakýchkoli údajů, pokud jsou v rozporu s dobrými mravy, poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, ohrožují veřejný pořádek, případně svým obsahem odporují zájmům Poskytovatele či jsou v jakémkoli rozporu s těmito Podmínkami. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vlastní posouzení výše uvedeného.

4.

Objednatel i Uživatel tímto dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce Poskytovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele či Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele či Uživatele vůči Poskytovateli, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatelů a Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Poskytovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057017.

5.

Objednatel i Uživatel odesláním registračního formuláře na adrese www.ulovdomov.cz prohlašuje, že tímto udělil Poskytovateli jakožto správci osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informačních společností, v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, které provozovateli poskytuji v souvislosti se svou registrací ve Službě pro obchodní a marketingové účely provozovatele, zejména pro účely získání obchodních sdělení (zejména pak informací o aktuálních nabídkách).

6.

Uživatel odesláním registračního formuláře na adrese www.ulovdomov.cz prohlašuje, že tímto udělil Poskytovateli souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v platném znění; zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informačních společností, v platném znění, se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů, které v souvislosti se svou registrací ve Službě Poskytovateli poskytnul, za účelem prověření bonity a pro další obchodní a marketingové účely Poskytovatele, a to po dobu existence uživatelského účtu Uživatele; rovněž tímto udělil souhlas s jejich zveřejněním Objednatelům. Současně Uživatel odesláním registračního formuláře vyjádřil svůj souhlas s tím, aby tyto údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

7.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel tímto potvrzuje, že si je vědom svého práva tento souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a svého práva dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v planém znění, tj. zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, jakož i práva na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení příslušnému správci.

8.

Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Objednatelů či Uživatelů, pokud porušují Podmínky Poskytovatele a/nebo platné právní předpisy, pokud došlo ke zneužití registrace, z důvodu odvolání souhlasu se zpracovanými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů.

9.

Na výzvu Poskytovatele je Objednatel povinen hodnověrně a nezpochybnitelně prokázat oprávnění nakládat s nemovitostí způsobem, který nabízí na stránkách služby. Pokud takovéto oprávnění Objednatel neprokáže, považuje se tento stav za porušení smluvních Podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel hodnověrně prokázal toto oprávnění.

10.

Objednatel i Uživatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru.

11.

Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v realitní činnosti, přístup do Služby. Třetími osobami ve smyslu tohoto bodu Podmínek se rozumí zejména jednotlivé fyzické osoby nebo právnické osoby, které podnikají pod vlastním IČO, a dále subjekty, které jsou účelově členy družstva či jiných právnických osob, realitních sítí nebo jsou součástí jakékoliv jiné formy sdružování nebo slučování za účelem vykonávání realitní činnosti. Tyto subjekty jsou povinny zajistit si každý jednotlivě svůj vlastní přístup. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele.

12.

Objednatel i Uživatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zasílat Objednateli i Uživateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících.

13.

V případě porušení jakéhokoli bodu těchto obchodních podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek a přestat Objednateli okamžitě poskytovat objednané služby bez náhrady.

14.

Objednatel má právo jakýkoliv svůj inzerát kdykoli deaktivovat či smazat. Postup deaktivace či smazání je uveden v rámci editace inzerátu v uživatelském rozhraní.

15.

Objednatel i Uživatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Obchodní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@ulovdomov.cz.

16.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

17.

Objednatel se zavazuje zdržet se poskytování jakýchkoliv kontaktních údajů na fotografiích, či videomateriálech spojených s inzercí. Objednatel se zavazuje neposkytovat jakékoliv kontaktní informace ani ve veškerém textu k inzerci přidruženému.

9. Závěrečná ustanovení

1.

Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2.

Po registraci a získání přístupu ke Službě nezíská Objednatel ani Uživatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví Poskytovatele.

3.

Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

4.

Objednatel i Uživatel tímto v souladu s ust. § 1823 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále pouze „OZ“) výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s poskytováním veškerých Služeb i Nadstavbových služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ. Objednatel i Uživatel v takovém případě nemůže v souladu s § 1837 písm. a) OZ odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo plnění dle této smlouvy poskytnuto před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení.

5.

Zneužití obsahu Serveru Objednavatelem či Uživatelem automaticky vytváří nárok Poskytovatele služby na náhradu škody, která byla způsobena tímto jednáním Objednatelem či Uživatele. Objednatel i Uživatel nemá oprávnění dále zveřejňovat či kopírovat obsah Serveru jakoukoli formou.

6.

Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Poskytovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do osmi pracovních dní od této změny.

7.

Písemnosti, které budou odeslány poštou, se považují za doporučené desátým dnem po jejich prokazatelném odeslání. Toto platí i v případě odmítnutí převzetí druhou stranou, nebo druhá strana uloženou písemnost nevyzvedla.

8.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele či Uživatele. O změnách Poskytovatel informuje na stránkách Služby. Po zveřejnění vstupují nové podmínky v účinnost, není-li ve smluvních podmínkách stanoveno pozdější datum.

9.

Toto znění podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 8. 9. 2016.

🚀 Čerstvé novinky