Kdo hradí opravy v pronájmu: nájemce nebo majitel?

Obrázek autora článku

UlovDomov

10 min

Titulní obrázek článku

Pronajímatel chce, abyste v pronájmu uhradili opravu sporáku nebo třeba vany či radiátoru – jste povinni takovou opravu platit? A co je povinen nechat opravit pronajímatel? Zjistěte, kdy opravu nemusíte platit ze svého.

Běžná údržba je na vás

Běžnou údržbou je myšleno udržování bytu v dobrém stavu, do čehož spadá také úklid a čištění bytu včetně jeho zařízení a vybavení. Nájemce by měl zařízení udržovat ve funkčním stavu a pravidelně kontrolovat, zda funguje. Toto se týká například kontroly radiátorů, kotlů a boilerů, ale také vodovodních baterií či detektoru kouře.

Dále nájemce může hradit částečnou výmalbu, tapetování a opravu omítek. Patří sem také čištění obkladů stěn, podlah a podlahových krytin a zanesených odpadů.

Dobře sepsaný předávací protokol je základ

Práva nájemce i pronajímatele dokáže ochránit dobře sepsaný předávací protokol, a to nejen v kontextu údržby a oprav. Do protokolu by mělo být zahrnuto veškeré vybavení bytu, které vlastník nájmu přenechává k užívání nájemci, a to ideálně i s fotografiemi.

Vybavení domácnosti a stav, ve kterém je byt předán nájemci, by měl být zanesen také do nájemní smlouvy ve které si obě strany mohou ustanovit, kdo a za jakých podmínek bude hradit jakou opravu anebo výměnu.

Co jsou vlastně drobné opravy bytu?

Jedná se o opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, jestliže vybavení spadá do vlastnictví pronajímatele. Přesný výčet drobných oprav, který má v bytě hradit nájemce, nový občanský zákoník nedefinuje. Takový výčet však vymezuje § 4 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, a to ze dvou pohledů:

 • na základě věcného vymezení

 • podle výše nákladů

Drobné opravy podle věcného vymezení

Nájemce je povinen uhradit v nájmu opravy:

 • u jednotlivých vrchních částí podlah a podlahových krytin,

 • v případě výměny prahů a lišt,

 • u částí dveří a oken, jejich součástí, kování a klik,

 • u výměny zámků (i u elektronického otevírání vstupních dveří bytu),

 • u rolet, žaluzií, klik a kování, jestliže zasahují do vnitřního prostoru bytu,

 • u výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu (neplatí pro hlavní uzávěr),

 • u kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů (vyjma opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení),

 • vodovodních výtoků a zápachových uzávěrek,

 • u digestoří, ohřívačů vody, sprch, bidetů, umyvadel, van, kuchyňských sporáků, dřezů, splachovačů, vařičů, kuchyňských linek a vestavěných i přistavěných skříní,

 • u zvonků, domácích telefonů, přijímačů satelitního vysílání, řídících jednotek ventilace a klimatizace,

 • a u mnoho dalšího.

Drobné opravy podle výše nákladů

Dalším způsobem, jak zjistit, zda opravy půjdou na vrub vašeho účtu, je výpočet podle výše nákladů. Při součtu se pak vychází z podlahové plochy bytu a ostatních prostor, které k němu náleží. Z balkónů, lodžií, teras a sklepů se započítává pouze polovina. Každý metr čtvereční se pak vynásobí částkou 100 Kč. Pokud by se tedy jednalo o byt o velikost 40 m2 a roční náklady na bežnou údržbu by přesáhly částku 4 000 Kč, nemohou se již považovat za drobné opravy.

Za údržbu a drobnou opravu v bytě se můžou považovat i ty opravy nebo výměny, které nejsou uvedeny v § 4 Nařízení vlády. To vždy ale jen v případě, že kompletní částka za jednu opravu nepřesáhne 1 000 Kč. Pokud by se mělo provést několik oprav za sebou anebo oprav více věcí, které spolu souvisí, tak o tom, zda budou hrazeny nájemcem nebo pronajímatelem, rozhodne součet plateb.

Do částky 1 000 Kč a i do součtu se však nepočítají výdaje na dopravu a jiné náklady s tím spojené. Ty tedy hradí nájemce.

Co je za vás naopak povinen uhradit pronajímatel?

Pokud v bytě nebo na zařízení či vybavení vznikne vada, která nespadá pod běžnou údržbu a drobné opravy, nájemce je povinen oznámit problém pronajímateli. Navíc pokud jde o vadu, která v případě neodstranění může způsobit další poškození bytu, vybavení, zařízení nebo třeba i bytu sousedů, je třeba problém ohlásit neprodleně. To samé platí i o vadě, která by znemožňovala běžné bydlení.

Jestliže pronajímatel vadu v přiměřené době neodstraní, může je odstranit nájemce a následně po pronajímateli požadovat proplacení úhrady anebo slevu z nájemného. To ale pouze za předpokladu, že majiteli vše včas ohlásil.

Když byt nebo vybavení domácnosti v nájmu poškodíte vy

Pokud sám nájemce anebo osoby, které s ním bydlení v nájmu sdíleli, způsobí v bytě škodu, opravu nebo výměnu vždy hradí nájemce. V tomto ohledu je nájemce odpovědný i za ostatní členy své domácnosti.

Pro všechny tyto případy je důležité nechat byt pojistit. My v Ideálním nájemci umíme zřídit speciální pojištění odpovědnosti, které kryje neúmyslné škody způsobené nájemníkem nebo jeho domácím mazlíčkem. Samozřejmostí je pak i pojištění domácnosti, v rámci kterého pojišťovna hradí škody na vybavení a věcech v bytových i nebytových prostorách.

Ideální nájemce je vaše pojištění

Ideální nájemce vám ručí za stav bytu – poradí si i s případnými opravami a pojistnými událostmi. Služba navíc garantuje pravidelnou platbu nájemného, a to i v případě, že v bytě zrovna nikdo nebydlí. Ideální nájemce je vaše jistota bezstarostného příjmu a zároveň pojistka, že o váš byt bude dobře postaráno.

Podobné články