Nájemné

Obrázek autora článku

UlovDomov

5 min

Titulní obrázek článku

Zavedení Nového občanského zákoníku (NOZ) s sebou přináší mnoho různorodých novinek. Pro lepší orientaci v celé problematice se v následujícím článku věnuji pouze tomu, jaké změny se udály v souvislosti s nájemným.

Odborníci se více méně shodují, že NOZ chrání slabší smluvní strany, nájemce v tomto případě. Pojďme si nyní představit první změnu oproti minulým zvyklostem. Dle NOZ již nebude vyžadována smluvní pokuta za prodlení v placení nájemného. Ve smlouvě by tedy žádný konkrétní smluvní pokuta za pozdní úhradu nájemného neměl být uveden. Smluvní pokuta je zakázaná. Od roku 2016 je zakázán i poplatek z prodlení. Jelikož je novela zákona 67/2013 sb. zrušena, jediná možnost pronajímatele je účtovat úrok z prodlení, na jehož výši se ve smlouvě dohodne s nájemcem. V případě, že k ujednání nedojde a pronajímatel si bude chtít úrok dodatečně nárokovat, výše se určí dle nařízení vlády.

Nově od ledna 2014 nemusí být v nájemní smlouvě uveden způsob výpočtu nájemného ani jeho přesná výše. Nájem je totiž chápán jako vztah úplatný a smlouva je platná i tehdy, není-li v ní určena výše nájemného. I přesto, že ve smlouvě není tato výše zakotvena, vzniká pronajímateli nárok na úhradu nájemného, a to v takové částce, jaká je pro danou lokalitu a obdobnou nemovitost obvyklá v den uzavření smlouvy.

A jak je to vlastně s placením nájemného? V jaké zákonem stanovené lhůtě by se mělo nájemné hradit? Existuje vůbec nějaký podobný předpis? Nový občanský zákoník sice předepisuje platit nájemné měsíc dopředu, naposledy však 5. dne příslušného platebního období. Nájemné však můžete dost dobře platit i měsíc pozadu (§ 2218). Ze zásady autonomie vychází, že smluvní strany se mohou ujednat jinak. Všechny varianty jsou možné, pokud neodporují zásadě dobrým mravům a nedotýkají se práv nájemce.

Jednu velkou samostatnou kapitolu představuje zvyšování nájemného. Právo na zvýšení nájemného vychází ze zákona. Pronajímatel vám jej může náhle zvýšit například s ohledem na inflaci apod. O zvyšování nemusíte mít ve své smlouvě ani zmínku, a přesto vám jej může pronajímatel zvednout. Východiskem z této situace je poznámka ve smlouvě, která explicitně zakazuje budoucí navyšování nájemného. Jestliže způsob zvyšování nájmu není ve smlouvě zmíněn, může pronajímatel nájem zvednout až na cenu obvyklou pro danou lokalitu, ne však více než o  20 %. Každé zvyšování by mělo být zároveň důkladně popsáno; zda půjde o rozdíl průměrných cen mezi jednotlivými roky, nebo naopak měsíci či se nájem bude zvedat v absolutních číslech na m². Dobře si proto ohlídejte, zda je navyšování ve vaší smlouvě jednoznačně popsáno. Ovšem nikdy k navýšení nájemného nedojde bez vašeho souhlasu. Zvýšení nájemného není jednostranné zavedení.

Na závěr vám popřeju hodně štěstí při hledání ideálního nájmu!

Podobné články