Obecní nájem – další možnost bydlení

Obrázek autora článku

Samuel Varga

15. 12. 2022

Titulní obrázek článku

Bydlení nemusíte hledat jen v nabídce realitních kanceláří a u soukromých pronajímatelů. Spousta měst a obcí nabízí možnost využití obecních nájmů. Ty mohou být také dobrou variantou k příjemnému bydlení a my vám teď přiblížíme, jak to s nimi vlastně je a jaké podmínky musíte splnit, abyste se do nich mohli nastěhovat.

Současná situace s obecním bydlením

V  minulosti bylo běžné městský byt dostat, ale dnes je situace na realitním trhu odlišná a a takových bytů už není tolik. V některých městech vznikají nové projekty, ovšem jejich razantní velká výstavba se do budoucna neplánuje. Přesto je stále cesta, jak se do městských bytů nastěhovat.

Čas od času se byty uvolní. Jejich majitelé se odstěhují, zemřou, nebo sama obec je nucena nájemní smlouvu s nimi ukončit. Vaše šance získat bydlení spočívá ve splněných podmínkách a aktivním zapojení. Totiž o volných bytech město či obec informuje na svém webu a na vývěskách městských a obecních úřadů. A tato místa je dobré průběžně sledovat, aby vám žádné nově dostupné bydlení neuniklo. Zároveň se na vývěskách a webu u každého volného bytu dozvíte o jeho konkrétních podmínkách.

 Aktuální informace získáte na příslušném odboru místního úřadu, jejich webových stránkách a vývěskách.

Řada měst pronajímá také startovací byty, určené výhradně pro mladé páry. Doba jejich nájemní smlouvy je přitom krátká, jen v rozmezí pár let, takže jsou volnější častěji.

Vývěsky obecního nájmu ve větších městech:

Nejčastěji žádosti přijímá bytový nebo majetkoprávní odbor příslušného úřadu. Tady vám také poskytnou informace o pravidlech, podle kterých se zájemci o obecní nájem vybírají. Platí, že každá obec nebo městská část si může stanovit vlastní pravidla. Jednotný postup určený například zákonem neexistuje.

Výběr nových nájemníků

V některých městech se způsob výběrového řízení liší i v závislosti na tom, jestli žádáte o běžný obecní nájem, startovací, nebo se zvláštním určením. Obecně však existují tři varianty výběrových řízení:

  • obálková metoda (vyhrává nabídka nejvyššího nájmu)

  • losování

  • rozhodnutí bytové komise a rady města

Jak metody fungují

Obálková metoda:
Když příslušný úřad nabídne byt pomocí obálkové metody, tak to v praxi znamená, že zájemci o pronájem odevzdají na příslušném úřadě obálku se všemi potřebnými náležitostmi a připíší k tomu na papír výši měsíčního nájemného, které jsou za byt ochotni nabídnout. Princip podobný jako v tiché aukci. Nabídky je možné podávat vždy do úřadem určeného data, potom jsou obálky komisí rozlepeny a nejvyšší nabídce je poskytnuta možnost pronájmu. Pokud zájemci s nejvyšší nabídkou odmítnou, přistupuje se k druhým v pořadí.

Losování:
Pří této metodě výběru nových nájemníků, zájemci o byt do určitého data podávají žádosti a tím se zařadí do veřejného losování. Setkat se můžete i s tím, že řada měst rozděluje byty do několika různých skupin – pro bezdětné manželé, pro jednotlivce nad 30 let nebo pro manželské páry s nezaopatřenými dětmi. V takovém případě se samozřejmě můžete hlásit jen do jedné z daných skupin. Pak už je na náhodě, zde jste vylosování.

Rozhoduje bytová komise a rady města:
V této variantě jsou každému zájemci přiděleny body bytovou komisí a radou města. Bodový hodnotící systém zvažuje aktuální životní situaci zájemce, přihlíží k celkovým majetkovým a sociálním poměrům každého žadatele a je pravděpodobnější, že budou zvýhodněni například senioři nebo matky samoživitelky.

Podmínky obecního nájmu, aneb jak uspět

I když se postupy jednotlivých úřadů při výběrů mezi zájemci různí, některé podmínky jsou totožné. Základním předpokladem pro přidělení obecního bytu bývá trvalé bydliště v daném městě nebo městské části a to minimálně po dobu tří let. Můžete se ale setkat s dobou kratší, někdy stačí půl roku nahlášeného trvalého bydliště a lze se setkat i s možností, že jen přislíbíte přihlásit se k trvalému pobytu ve městě. O změně trvalého bydliště a co vše obnáší, se dočtete v našem předchozím článku.

Vedle trvalého bydliště si obce kladou i další podmínky: žádat o obecní nájem smějí osoby starší osmnácti let, které v Česku nevlastní jinou nemovitost na území Česka. Zohledňují se i příjmy žadatelů, tak aby nedošlo k případným dluhům na nájemném. Zároveň si někdy úřady nastaví maximální hranici příjmů, aby zvýhodnili žadatele s nižšími výdělky. Konkrétní hranice příjmů závisí na dané obci a městě a také typu obecního nájmu.

Všechny pravidla pro získání obecního nájmu získáte od úřadu příslušného města a obce.

Doporučení

Při obálkové metodě z většiny město ani obec nepožaduje trvalé bydliště v daném místě, ale jde zde především o co nejvyšší nabídku. Můžete se ale setkat například s podmínkou, že nesmíte vlastnit žádnou jinou nemovitost. Jste-li uchazečem o byt, který vlastní např. chatu, případně, že nemovitost vlastní osoby, se kterými o obecní bydlení žádáte, s největší pravděpodobností neuspějete, ani když přihodíte nejvyšší nabídku.

V případně, že o výběru rozhoduje bytové komise, počítejte s kontrolou vaší finanční situace i trvalého bydliště. Komise na základě parametrů každého uchazeče, všechny seřadí do pořadníku a pak postupně zájemce oslovuje. S tím, že zápis je podmíněn trvalým bydlištěm v daném městě, kde o byt žádáte.

U sociálních bytů se samozřejmě také zkoumá finanční situace žádajících, zde jde ale ovšem o to, zda zájemce o byt nemá například moc vysoký plat. Tyto byty jsou totiž určeny především lidem, kteří na ostatní nabídky bydlení nemají peníze. U sociálních bytů jsou zároveň jejich majitelé povinni každý rok předložit výši svých příjmů, aby bylo jisté, zda jen nechtějí ušetřit peníze díky nízkému nájemnému. Sociální byty jsou přidělovány také dětem odcházejícím z dětských domovů. Setkat se můžete také s tzv. byty se zvláštním určením, které jsou především pro lidi s nějakým znevýhodněním, jako je například zdravotní postižení.

Příklady podmínek Praha a Brno

Brno-střed přiděluje obecní byty dvěma způsoby. Zájemcům buď nabídne bydlení s pevně stanovenou cenou za pronájem – o žádostech pak rozhoduje rada města s přihlédnutím k bodovému ohodnocení žadatelů. Druhou možností je obálková metoda. Sám žadatel nabídne výši nájemného, radnice určí pouze jeho minimální hranici.

Oproti tomu Praha 10 sází na losování: městský úřad vyvěsí nabídku volných bytů se stanoveným nájemným, zájemci podají žádost a o výherci se rozhodne při veřejném losování. Do slosování se ovšem nemůže přihlásit kdokoli – městská část si klade podmínku určitého čistého příjmu. Současně se volné byty se rozdělují do několika skupin – pro manželské páry (registrované partnery) s nezaopatřenými dětmi, samoživitele, bezdětné manžele nebo jednotlivce nad 30 let. Každý smí žádat pouze o byty ve své skupině.

Další typy obecního bydlení

Startovací byty

Kromě běžných obecních nájmů některé města a obce vyčleňují také byty startovací. O startovací bydlení se mohou ucházet mladé rodiny, páry i jednotlivci. Základní podmínkou bývá věk – nejčastěji v rozmezí 18 až 35 let. Další podmínkou je např. dosažení určitých příjmů, ale možná je i nutnost uzavřeného manželského svazku, nebo vedený spořící účet. Konkrétní podmínky města a obce vám poskytnou na místním úřadě. Z podaných žádostí o startovací byty se pak nejčastěji vybírají zájemci přímo radou města s přihlédnutím k bodovému ohodnocení (například podle počtu nezaopatřených dětí), nebo náhodným vylosováním.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky