Výpověď z nájemní smlouvy

Obrázek autora článku

Štěpán Smoleja

Právník a specialista na nájemní právo

5 min

Titulní obrázek článku

Chystáte se přestěhovat do prostornějšího bydlení, nebo do úplně jiného města? Ať už máte jakékoliv důvody k tomu odstěhovat se z pronajatého bytu, čeká vás v prvním kroku výpověď z nájemní smlouvu zatím obývaného bytu. Ovšem podmínky k výpovědi se liší s ohledem na dobu trvání nájemní smlouvy. Nebojte, ať už jste podepsali nájemní smlouvu na dobu určitou či neurčitou, poradíme vám.

Výpověď z nájemní smlouvy na dobu určitou

Je pravděpodobné, že pod nájemní smlouvou na dobu určitou bydlíte právě vy. Nejčastěji je stanovena na rok, nebo dva. V některých případech se setkáte s nájemní smlouvou na půl roku, jedná se spíše o ojedinělé případy. Doba, na kterou je nájemní smlouva vystavena, ale nic nemění na podmínkách pro její vypovězení.

Jako nájemník můžete dát výpověď pouze v případě, kdy se podstatně změnily vaše okolnosti a není rozumné dále požadovat, abyste v nájmu pokračovali. Jinak nájem končí až uplynutím smluvené doby. Většinou mezi tyto důvody patří potřeba přestěhovat se do prostornějšího bydlení, lepší lokality, stěhování se za prací, ale i závažnější důvody, jako nespokojenost s nájemním bytem.

Nezapomeňte však při výpovědi z nájemní smlouvy na tříměsíční výpovědní dobu. Tzn. že po podání výpovědi pronajímateli, vám začíná běžet odpočet tří měsíců, kdy na bytě bydlíte a stále platíte nájemné s veškerými zálohami za energie i poplatky za služby. Po jeho uplynutí je vaše nájemní smlouva ukončena a podle stavu bytu, je vám zároveň vyplacená kauce i s úroky. Pokud vás okolnosti tlačí a je třeba vystěhovat se z pronajatého bydlení dříve, bez toho, abyste museli doplácet nájemné za zbylé měsíce, je možnost se s pronajímatelem domluvit. Převážně ke zkrácení doby dochází u bytů pronajatých studenty, kteří jsou schopni za sebe najít náhradu.

POZOR: Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet první den až následujícího měsíce, kdy jste podali žádost.

Výpověď z nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Nájemní smlouva na dobu neurčitou je spíše výjimkou. Pronajímatele nemovitostí ji s nájemníky podepisují málokdy. Většinou se tento typ smlouvy podepisuje v případě vysoké důvěryhodnosti v nájemníky.

Nicméně, pokud jste v situaci, kdy s pronajímatelem máte podepsanou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, je pro vás výpověď jednodušší. Ukončení nájemní smlouvy můžete bez udání důvodu prakticky kdykoliv. Jediná podmínka, kterou musíte splnit, je opět tříměsíční výpovědní lhůta.

Jak podat výpověď?

Jednostranná výpověď z nájmu bytu musí být vždy písemná a musíte ji doručit druhé smluvní straně. Je třeba zdůraznit, že se za písemně podanou výpověď nepovažuje odeslání běžného e-mailu.  Ve výpovědi musí být vždy uvedeno, kdo ji dává a komu je určena. Dále zde musí být řádně označen pronajatý byt a výpověď musí obsahovat také jednoznačný projev vůle nájem bytu ukončit.

RADÍME: Pokud výpověď posíláte poštou, je vhodné zvolit doporučenou poštovní zásilku určenou do vlastních rukou adresáta a opatřit ji dodejkou, na jejímž základě se dozvíte, kdy byla výpověď doručena. To je podstatné zejména pro určení počátku běhu výpovědní doby. Ze zákona se má za to, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Výpověď se považuje za doručenou, i pokud adresát výslovně odmítne zásilku s výpovědí převzít.

Jak je to s kaucí, s přeplatky, nebo nedoplatky za energie a služby po výpovědi?

Při uzavření nájemního vztahu skládá nájemník pronajímateli jistotu (kauci), a to ve výši, kterou si sám stanovil pronajímatel. Tyto peníze sice slouží jako jistota v případně poškození bytu nebo pokrytí dluhů za neuhrazený nájem, pronajímatel s nimi však může volně disponovat. Nový občanský zákoník po roce 2014 ale zároveň nařizuje peníze z jistoty na konci nájemního vztahu nájemníkovi zúročit. Nájemník má tedy právo na úroky a to ve výši zákonné sazby. Konkrétní výše úroku však není zákonem stanovena, je tedy vhodné ji sjednat smluvně s pronajímatelem při ujednání o jistotě (vodítkem by mohly být úroky za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště pronajímatele v době uzavření nájemní smlouvy). Aktuálně se výše úroku pohybuje okolo 9-11 %.

POZOR: Součástí každé nájemní smlouvy částečně či plně zařízeného bytu by správně neměl chybět předávací protokol. Soupis vybavení, které je součástí pronájmu. Při opouštění bytu proto dbejte aby tento protokol byl řádně podepsaný. Doporučujeme si byt ve stavu předávání pronajímateli nafotit.

K závěru ukončení nájmu nezapomeňte na vyúčtování záloh za služby a energie. A to i v případě, že energie byly psány na pronajímatele. Zapište si, nebo nejlépe nafoťte stav měřičů (plynoměr, elektroměr, vodoměr). Stavy vyplňte do formulářů odběratelů energie, když má smlouvy napsané na sebe pronajímatel, odevzdejte stavy přímo jemu. Doba, kdy vám budou vystaveno závěrečné vyúčtování přeplatků nebo případných nedoplatků, je závislá na dodavateli a na rychlosti jeho zpracování přepisu. Někdy vyúčtování trvá i několik měsíců.

Podobné články

🚀 Čerstvé novinky