Obchodní podmínky

ČÁST A.

1. Úvodní ustanovení

1.

Společnost UlovDomov.cz s.r.o., se sídlem: Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, IČ: 29300631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C72444 (dále jen „Poskytovatel“), provozovna a kontaktní adresa: Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen „Kontaktní adresa“), je provozovatelem internetového serveru UlovDomov.cz (dále jen „Server“), dostupného na webové adrese www.ulovdomov.cz.

2.

Tato smlouva o zajištění prověření rizikovosti osob (dále jen „Podmínky“) upravuje práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatelů služby prověření rizikovosti osob poskytovaných Objednatelům Poskytovatelem.

3.

Poskytovatel poskytuje službu prověření rizikovosti osob na základě jejich údajů zjišťováním informací v příslušných databázích specifikovaných v článku 3 odst. 2 těchto podmínek („Služba“) pomocí Serveru, kde poskytuje přístup k Výsledku služby (jak je tento pojem definován níže). Objednatel po registraci na Serveru může spravovat Výsledek služby, a to po dobu uvedenou níže v těchto Podmínkách. Přístup ke Službě je zpřístupněn všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet, a to prostřednictvím Serveru.

4.

Objednatelem prověření rizikovosti osob (dále jen „Objednatel“) je jakákoli fyzická, či právnická osoba, která splní podmínky registrace, a zároveň s Poskytovatelem uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

2. Registrace v serveru UlovDomov.cz

1.

Podmínky registrace v Serveru se řídí Obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na webové adrese: www.ulovdomov.cz/obchodni-podminky.

3. Podmínky poskytnutí služby prověření rizikovosti osob

1.

Objednatel musí být registrován na Serveru, přičemž má povinnost při registraci uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu, anebo firmu, IČ a sídlo společnosti (pokud je podnikatelem), přičemž tyto údaje musí být úplné a pravdivé.

2.

Objednatel poskytnutím údajů osoby (jméno a datum narození/IČ), jejíž rizikovost požaduje prověřit dává Poskytovateli výslovný pokyn k tomu, aby tyto údaje zpracoval tak, že na základě nich ověří, zda je uvedená osoba vedena v příslušných rejstřících, zejména v Insolvenčním rejstříku, Centrální evidenci exekucí ČR (CEE), v databázi hledaných a pohřešovaných osob Policie ČR, na úředních deskách soudních exekutorů, Centrální evidenci exekucí SR, Registeru úpadcov na Slovensku, a případně v jiné databázi nebo veřejném zdroji, na kterém se Objednatel s Poskytovatelem dohodnou.

3.

Objednatel prohlašuje, že za poskytnutí podkladů a dokumentů za účelem poskytnutí služby prověření rizikovosti osob nese veškerou odpovědnost a zavazuje se sám vypořádat veškeré škody, které vzniknou v důsledku nepravdivosti jeho prohlášení dle těchto Podmínek, a budou případně uplatněny ze strany třetích osob, zejména prohlášení Objednatele a ujištění Poskytovatele, že předmětné osobní údaje třetích osob byly získány a poskytnuty Poskytovateli ke zpracování v souladu s právními předpisy. Případné nároky, jež Poskytovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel odškodní.

4.

Smlouvu o zajištění prověření rizikovosti osob není možné uzavřít bez současného uzavření zpracovatelské smlouvy ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, kdy správcem osobních údajů třetích osob bude vždy Objednatel a zpracovatelem Poskytovatel.

5.

Výsledkem služby ve smyslu těchto Podmínek je soubor informací o osobě, jejíž osobní údaje byly Poskytovateli Objednatelem poskytnuty, z nichž se podává, zda je tato osoba vedena v některém z registrů vyjmenovaných v článku 3 odst. 2 těchto Podmínek, a případně informaci o tom, kolikrát je v registru uvedena.

6.

Výsledek služby bude pro Objednatele zpracován do 72 hodin od uhrazení objednávky služeb.

7.

Výsledek služby je Objednateli dostupný po dobu 24 hodin od oznámení o uveřejnění výsledku Objednateli, a to v uživatelském rozhraní Objednatele (po přihlášení) ve formátu pdf

4. Omezení odpovědnosti Poskytovatele

1.

Poskytovatel služby nenese žádnou zodpovědnost za zveřejnění Výsledku služby ani za šíření informací, jež budou v rámci Služby Objednateli poskytnuty, Výsledek služby je Poskytovatelem Objednateli poskytnut výhradně prostřednictvím uživatelského rozhraní a Objednatel má povinnost chránit přístupové údaje před k uživatelskému rozhraní před neoprávněným užíváním či zneužitím.

5. Cena

1.

Cena za Výsledek služby činí 149 Kč.

2.

Úhrada ceny probíhá po odsouhlasení těchto Podmínek a po uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, a to výhradně prostřednictvím platební brány na Webu.

3.

Faktura na Výsledek služby bude Objednateli zaslána na jím uvedenou e-mailovou adresu a bude dostupná v uživatelském rozhraní.

6. Reklamace

1.

V případě pochybení na straně Poskytovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně. Objednatel reklamaci uplatní písemně e-mailem na info@ulovdomov.cz, nebo doporučeným dopisem na kontaktní adresu Poskytovatele.

2.

Reklamaci je nutno uplatnit do 14 dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil či mohl zjistit pochybení Poskytovatele. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Poskytovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.

3.

K reklamacím neobsahujícím označení vytčených chyb, nedostatků nebo po lhůtě 14 dní nebude přihlíženo.

4.

Pochybením na straně Poskytovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Objednatele, kromě plánovaných či krátkodobých výpadků serveru. Za pochybení je považováno, pokud server není dostupný po dobu více než 12 hodin.

5.

V případě, že nastala situace, kdy nebude ze strany Poskytovatele zjištěna exekuce osoby, která se v době poskytnutí Výsledku služby v exekuci nacházela, bude Objednateli cena ve smyslu článku 5 odst. 1 těchto Podmínek vrácena.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel neověřuje pravdivost Objednatelem zadaných údajů.

2.

Poskytovatel není povinen Výsledek služby archivovat.

3.

Objednatel bere na vědomí, že budou Poskytovatelem shromažďovány, uchovávány a zpracovávány jeho osobní údaje, které Objednatel uvedl při registraci či v průběhu poskytování Služeb Poskytovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení, za účelem oprávněných zájmů Poskytovatele a za účelem plnění jeho právních povinností. Poskytovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057017.

4.

Objednatel odesláním registračního formuláře na adrese www.ulovdomov.cz prohlašuje, že tímto udělil Poskytovateli jakožto správci osobních údajů (pro účely tohoto smluvního vztahu) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informačních společností, v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, které provozovateli poskytuji v souvislosti se svou registrací ve Službě pro obchodní a marketingové účely provozovatele, zejména pro účely získání obchodních sdělení (zejména pak informací o aktuálních nabídkách).

5.

Na výzvu Poskytovatele je Objednatel povinen hodnověrně a nezpochybnitelně prokázat oprávnění nakládat s osobními údaji třetích osob, na základě kterých má být dle těchto Podmínek poskytnuta Služba. Pokud takovéto oprávnění Objednatel neprokáže, považuje se tento stav za porušení smluvních Podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje výlučně sám posoudit, zda Objednatel hodnověrně prokázal toto oprávnění.

6.

Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru.

7.

Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v realitní činnosti, přístup k Výsledku služby a do uživatelského rozhraní. Třetími osobami ve smyslu tohoto bodu Podmínek se rozumí zejména jednotlivé fyzické osoby nebo právnické osoby, které podnikají pod vlastním IČO, a dále subjekty, které jsou účelově členy družstva či jiných právnických osob, realitních sítí nebo jsou součástí jakékoliv jiné formy sdružování nebo slučování za účelem vykonávání realitní činnosti. Tyto subjekty jsou povinny zajistit si každý jednotlivě svůj vlastní přístup. V případě, že Objednavatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití uživatelského rozhraní a/nebo za zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména a případně zveřejnění a/nebo zneužití Výsledku služby tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele.

8.

Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zasílat Objednateli i Uživateli informační materiály týkající se služeb jím nabízených i služeb souvisejících.

9.

V případě porušení jakéhokoli bodu těchto obchodních podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek a přestat Objednateli okamžitě poskytovat objednané služby bez náhrady.

10.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

1.

Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

2.

Objednatel tímto v souladu s ust. § 1823 občanského zákoníku výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s poskytováním veškerých služeb dle těchto Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Objednatel v takovém případě nemůže v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo plnění dle této smlouvy poskytnuto před uplynutím lhůty dle první věty tohoto ustanovení.

3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele. O změnách Poskytovatel informuje na stránkách Služby. Po zveřejnění vstupují nové podmínky v účinnost, není-li ve smluvních podmínkách stanoveno pozdější datum.

ČÁST B.

Objednatel jakožto správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) akceptací Podmínek uzavírá s Poskytovatelem jakožto zpracovatelem ve smyslu Nařízení smlouvu o zpracování osobních údajů dle článku 28 Nařízení, a to za následujících podmínek

1. Úvodní ustanovení

1.

Správce v souvislosti se vznikem předsmluvního vztahu, a základě kterého zvažuje uzavření nájemní smlouvy/podnájemní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní/kupní smlouvy na nemovitou věc nakládá s osobními údaji smluvních partnerů/klientů, v postavení nájemců/podnájemců/budoucích kupujících/kupujících nemovitých věcí (dále jen „Subjekty údajů“).

2.

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o spolupráci při prověření rizikovosti osob, na základě které se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci služby spočívající v kontrole, zda konkrétní osoba identifikovaná dle svého jména, příjmení, data narození/IČ, je vedena v centrální evidenci exekucí v ČR a SR, insolvenčním rejstříku, Registeru úpadcov, je v seznamu osob hledaných Policií ČR (dále jen „Služby”), přičemž poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů subjektů údajů (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.

3.

Zpracovatel prohlašuje, že je schopen poskytnout dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů dle této smlouvy splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů.

4.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení tuto smlouvu o zpracování osobních údajů, a to za účelem zpracování a zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování Služby.

2. Předmět smlouvy

1.

Správce touto smlouvou pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.

Předmětem této Smlouvy je pověření Zpracovatele zpracováním osobních údajů pro správce a úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby.

3.

Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zaznamenání, uspořádání, strukturování, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, seřazení či zkombinování, omezení, likvidace a další nakládání s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služby.

3. Podmínky zpracování osobních údajů

1.

Účelem zpracování Osobních údajů je tzv. prověření rizikovosti osoby v souladu s poskytováním Služeb a s obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

a. plnění smlouvy a poskytování služeb

b. zajištění provozních činností

c. splnění právní povinnosti

d. oprávněného zájmu správce (kterým je především ochrana jeho práv a majetku)

2.

Smluvní strany se dohodly, že Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovány v následujícím rozsahu:

a. jméno a příjmení

b. datum narození/IČ

c. informace o tom, zda je Subjekt údajů veden v některé z evidencí vyjmenovaných v článku I odst. 2 této Smlouvy

3.

Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu Nařízení.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Správce je při plnění této Smlouvy povinen:

a. zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé,

b. zajistit, že rozsah Osobních údajů bude odpovídat stanovenému účelu zpracování,

c. přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením.

2.

Zpracovatel je při plnění této smlouvy povinen:

a. zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s touto smlouvou na základě doložených pokynů Správce,

b. zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení,

c. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob, budou-li tyto systémy využívány

d. umožnit Správci na jeho předchozí žádost provedení kontroly či auditu zpracování Osobních údajů,

e. po ukončení této smlouvy protokolárně odevzdat Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje, s nimiž nakládá na základě této smlouvy,

f. upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů s ohledem na Nařízení a obecně závazné právní předpisy či na porušování jeho povinností,

g. zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování Osobních údajů, a to o Osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání Osobních údajů pro Správce,

h. zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů.

i. být Správci nápomocen při vyřizování žádostí subjektů údajů podle příslušných ustanovení Nařízení, poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu,

3.

Zpracovatel není, bez předchozího písemného povolení Správce, oprávněn:

a. provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele,

b. předávat nebo zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám; to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Zpracovatele,

c. využívat osobní údaje zpracovávané dle této smlouvy jiným způsobem než je stanoveno touto smlouvou, nejde-li o plnění povinností vůči Správci, zejména pro vlastní potřebu,

d. předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

4.

Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:

a. zavést bezpečnostní, technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření udržovat,

b. vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení,

c. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,

d. vzájemně se informovat o všech skutečnostech významných pro plnění této smlouvy,

e. zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po ukončení této Smlouvy;

f. postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost, respektovat práva subjektů údajů,

g. poskytovat si nezbytnou součinnost pro plnění této smlouvy.

5. Trvání smlouvy a úplata

1.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření (resp. po uzavření smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob) do 5 pracovních dnů od jejího uzavření. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu trvání této smlouvy/poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb se bez dalšího zrušuje rovněž tato smlouva.

2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to bez uvedení důvodu, avšak pouze za současné výpovědi smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob.

3.

Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a počíná plynout doručením výpovědi druhé smluvní straně.

4.

Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele k dodržení bezpečnosti a ochrany Osobních údajů, a to až do okamžiku jejich úplné likvidace či prokazatelnému předání jinému zpracovateli.

5.

Smluvní strany se dohodly, že odměna za zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude prováděno bezplatně, tím však není dotčen nárok zpracovatele na odměnu za poskytování Služby.

6. Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva a právní poměry s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona a č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uhrazením ceny Služeb dle smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob.

3.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemně.

4.

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy správce uhradí cenu Služeb dle smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob

ČÁST C.

Toto znění podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 10.11.2021.