Poučení o zpracování osobních údajů

Objednatel jakožto správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) akceptací Podmínek uzavírá s Poskytovatelem jakožto zpracovatelem ve smyslu Nařízení smlouvu o zpracování osobních údajů dle článku 28 Nařízení, a to za následujících podmínek

1. Úvodní ustanovení

1.

Správce v souvislosti se vznikem předsmluvního vztahu, a základě kterého zvažuje uzavření nájemní smlouvy/podnájemní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní/kupní smlouvy na nemovitou věc nakládá s osobními údaji smluvních partnerů/klientů, v postavení nájemců/podnájemců/budoucích kupujících/kupujících nemovitých věcí (dále jen „Subjekty údajů“).

2.

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o spolupráci při prověření rizikovosti osob, na základě které se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci služby spočívající v kontrole, zda konkrétní osoba identifikovaná dle svého jména, příjmení, data narození/IČ, je vedena v centrální evidenci exekucí v ČR a SR, insolvenčním rejstříku, Registeru úpadcov, je v seznamu osob hledaných Policií ČR (dále jen „Služby”), přičemž poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů subjektů údajů (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.

3.

Zpracovatel prohlašuje, že je schopen poskytnout dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů dle této smlouvy splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů.

4.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení tuto smlouvu o zpracování osobních údajů, a to za účelem zpracování a zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování Služby.

2. Předmět smlouvy

1.

Správce touto smlouvou pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.

Předmětem této Smlouvy je pověření Zpracovatele zpracováním osobních údajů pro správce a úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby.

3.

Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zaznamenání, uspořádání, strukturování, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, seřazení či zkombinování, omezení, likvidace a další nakládání s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služby.

3. Podmínky zpracování osobních údajů

1.

Účelem zpracování Osobních údajů je tzv. prověření rizikovosti osoby v souladu s poskytováním Služeb a s obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

a. plnění smlouvy a poskytování služeb

b. zajištění provozních činností

c. splnění právní povinnosti

d. oprávněného zájmu správce (kterým je především ochrana jeho práv a majetku)

2.

Smluvní strany se dohodly, že Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovány v následujícím rozsahu:

a. jméno a příjmení

b. datum narození/IČ

c. informace o tom, zda je Subjekt údajů veden v některé z evidencí vyjmenovaných v článku I odst. 2 této Smlouvy

3.

Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu Nařízení.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Správce je při plnění této Smlouvy povinen:

a. zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé,

b. zajistit, že rozsah Osobních údajů bude odpovídat stanovenému účelu zpracování,

c. přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením.

2.

Zpracovatel je při plnění této smlouvy povinen:

a. zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s touto smlouvou na základě doložených pokynů Správce,

b. zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení,

c. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob, budou-li tyto systémy využívány

d. umožnit Správci na jeho předchozí žádost provedení kontroly či auditu zpracování Osobních údajů,

e. po ukončení této smlouvy protokolárně odevzdat Správci nebo nově pověřenému zpracovateli všechny Osobní údaje, s nimiž nakládá na základě této smlouvy,

f. upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů s ohledem na Nařízení a obecně závazné právní předpisy či na porušování jeho povinností,

g. zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování Osobních údajů, a to o Osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání Osobních údajů pro Správce,

h. zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů.

i. být Správci nápomocen při vyřizování žádostí subjektů údajů podle příslušných ustanovení Nařízení, poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu,

3.

Zpracovatel není, bez předchozího písemného povolení Správce, oprávněn:

a. provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele,

b. předávat nebo zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám; to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Zpracovatele,

c. využívat osobní údaje zpracovávané dle této smlouvy jiným způsobem než je stanoveno touto smlouvou, nejde-li o plnění povinností vůči Správci, zejména pro vlastní potřebu,

d. předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

4.

Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:

a. zavést bezpečnostní, technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření udržovat,

b. vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení,

c. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,

d. vzájemně se informovat o všech skutečnostech významných pro plnění této smlouvy,

e. zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po ukončení této Smlouvy;

f. postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost, respektovat práva subjektů údajů,

g. poskytovat si nezbytnou součinnost pro plnění této smlouvy.

5. Trvání smlouvy a úplata

1.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření (resp. po uzavření smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob) do 5 pracovních dnů od jejího uzavření. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu trvání této smlouvy/poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb se bez dalšího zrušuje rovněž tato smlouva.

2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to bez uvedení důvodu, avšak pouze za současné výpovědi smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob.

3.

Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a počíná plynout doručením výpovědi druhé smluvní straně.

4.

Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele k dodržení bezpečnosti a ochrany Osobních údajů, a to až do okamžiku jejich úplné likvidace či prokazatelnému předání jinému zpracovateli.

5.

Smluvní strany se dohodly, že odměna za zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude prováděno bezplatně, tím však není dotčen nárok zpracovatele na odměnu za poskytování Služby.

6. Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva a právní poměry s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona a č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uhrazením ceny Služeb dle smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob.

3.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemně.

4.

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy správce uhradí cenu Služeb dle smlouvy o spolupráci při prověření rizikovosti osob

🚀 Čerstvé novinky